یکشنبه 29 فروردین 1400 | ساعت 13:30
بنر صفحات داخلی

معرفی واحد ها

 • واحد آزمایشگاه
  واحد آزمایشگاه

  واحد آزمایشگاه

  شرکت حباب کف توس، در سال 1375 تأسیس شده است، این شرکت واقع در ایران، استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد و با موقعیتی بسیارمناسب می باشد. در حال حاضر کارکنان این شرکت 100 نفر هستند و مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع دارد. تولید سالانه این شرکت بیشتر از12500 تن می باشد که بیشتر آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ... صادر می گردد شرکت حباب کف توس گواهی نامه ها و افتخارات زیادی دریافت نموده است و دارای مجوز رسمی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد می باشد
 • واحد آزمایشگاه
  واحد آزمایشگاه

  واحد آزمایشگاه

  شرکت حباب کف توس، در سال 1375 تأسیس شده است، این شرکت واقع در ایران، استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد و با موقعیتی بسیارمناسب می باشد. در حال حاضر کارکنان این شرکت 100 نفر هستند و مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع دارد. تولید سالانه این شرکت بیشتر از12500 تن می باشد که بیشتر آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ... صادر می گردد شرکت حباب کف توس گواهی نامه ها و افتخارات زیادی دریافت نموده است و دارای مجوز رسمی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد می باشد
 • واحد آزمایشگاه
  واحد آزمایشگاه

  واحد آزمایشگاه

  شرکت حباب کف توس، در سال 1375 تأسیس شده است، این شرکت واقع در ایران، استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد و با موقعیتی بسیارمناسب می باشد. در حال حاضر کارکنان این شرکت 100 نفر هستند و مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع دارد. تولید سالانه این شرکت بیشتر از12500 تن می باشد که بیشتر آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ... صادر می گردد شرکت حباب کف توس گواهی نامه ها و افتخارات زیادی دریافت نموده است و دارای مجوز رسمی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد می باشد
 • واحد آزمایشگاه
  واحد آزمایشگاه

  واحد آزمایشگاه

  شرکت حباب کف توس، در سال 1375 تأسیس شده است، این شرکت واقع در ایران، استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد و با موقعیتی بسیارمناسب می باشد. در حال حاضر کارکنان این شرکت 100 نفر هستند و مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع دارد. تولید سالانه این شرکت بیشتر از12500 تن می باشد که بیشتر آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ... صادر می گردد شرکت حباب کف توس گواهی نامه ها و افتخارات زیادی دریافت نموده است و دارای مجوز رسمی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد می باشد
 • واحد آزمایشگاه
  واحد آزمایشگاه

  واحد آزمایشگاه

  شرکت حباب کف توس، در سال 1375 تأسیس شده است، این شرکت واقع در ایران، استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد و با موقعیتی بسیارمناسب می باشد. در حال حاضر کارکنان این شرکت 100 نفر هستند و مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع دارد. تولید سالانه این شرکت بیشتر از12500 تن می باشد که بیشتر آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ... صادر می گردد شرکت حباب کف توس گواهی نامه ها و افتخارات زیادی دریافت نموده است و دارای مجوز رسمی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد می باشد